Fagnettverket sine oppgåver er:

  • Utveksle erfaringar
  • Samarbeide om utviklingsoppgåver
  • Samarbeide om saksutgreiing og planarbeid
  • Ta stilling til konkrete planar og prosjekt (Ikt, fagprogram m.m)
  • Drøfte saker som vert teke opp i Fagrådet og Koordineringsrådet.

Mandat og organisering