"Alt er småting, og det er de som teller"

Prosjektet "Sats på skulen - snu Sogn" er eitt av fire døme i SINTEF si idehandbok om korleis kommunar kan samarbeida om skuleutvikling.

På oppdrag frå KS har SINTEF gjennomført eit FOU-prosjekt om fire døme på samarbeid. Idehandboka tek for seg utfordringar knytta til skuleutvikling, beskriv døma og erfaringar og viser dei gode grepa for eit vellukka samarbeid.

Viktige føresetnader er at arbeidet er solid forankra både i kommunane og i skulane, at det etablerast tid og møteplassar for reelt samarbeid, at rollefordelinga er klar, og at ein arbeider bevisst for å få resultat som vert opplevd som nyttig av alle samarbeidspartnarar. Ein ekstern utviklingsagent som vert delt mellom enkeltkommunar viser seg å vera positivt. Denne fungerer som drivkraft og koordinator i arbeidet.

Les meir på KS si nettside

Rapporten

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut
Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS