Utviklingsprogrammet har eitt hovudmål: Auka læringsutbytte for alle, gjennom styrka tilpassa opplæring og redusert bruk av spesialundervisning.

Vi har seks programområde:
- systemisk læring/lærande organisasjonar
- vurdering for læring
- motivasjon og meistring
- psykisk helse
- entreprenørskap
- tidleg innsats

Sogn regionråd har vedteke overordna programplan og programstyret for System for styrka læring vedtok 28.11.2014 handlingsplan for 2015.

Overordna programplan
Handlingsplan for 2017
Regional plan for arbeidet for god psykisk helse hjå barn og unge
Presentasjon:Lærande nettverk
Organisering av "System for styrka læring"
Prosedyre for fagnettverka
Fagnettverk for barnehagane i Sogn - fordeling av tilskot
Programstyret