Hovumålet for det regionale programmet er auka læringsutbytte for alle, gjennom styrka tilpassa opplæring og redusert bruk av spesialundervisning.

Vi har seks programområde:
- systemisk læring/lærande organisasjonar
- vurdering for læring
- motivasjon og meistring
- psykisk helse
- entreprenørskap
- tidleg innsats

Det er utarbeidd ein overordna programplan er politisk handsama i medlemskommunane. Handlingsplanen vert rullert årleg og blir godkjent i regionrådet. Utviklingsarbeidet inneber breitt samarbeid mellom kommunane og med eksterne aktørar mellom anna med undervisnings- og forskingsmiljø.

Påmeldingssida til nettverk og samlingar finn du her 

Wikispaces fagnettverk barnehage og wikispaces fagnettverk skule

Nokre aktuelle dokument i utviklingsprogrammet finn du under.

Overordna programplan
Handlingsplan for 2018
Regional plan for arbeidet for god psykisk helse hjå barn og unge
Presentasjon:Lærande nettverk
Organisering av "System for styrka læring"
Prosedyre for fagnettverka
Fagnettverk for barnehagane i Sogn - fordeling av tilskot
Programstyret