Eigendel over kr 50 000 vert fordelt etter gjeldande fordelingsnøkkel. Kommunen har sjølv ansvar for å senda  faktura til dei andre kommunane innan 3 månader etter at takst er fastsett. Det må leggjast ved dokumentasjon som viser utgiftene kommunen har hatt.