Netto inntekt husstand før særfrådrag Timebetaling for dei med inntil
9,9 timar pr. mnd.
​Prisar pr. time
Abonnement for alle med 10 timar eller meir pr. mnd.
​Prisar pr. månad
Heimehjelp - eigenbetaling 2018
Inntekt inntil 2 G (minstepensjon)
Kun abonnement
205
Inntekt inntil 3 G
196
1960
Inntekt inntil 4 G
229
2290
Inntekt inntil 5 G
255
2290
F.o.m 5 G
287
Kun timepris 

Brukarar med inntil 2G betalar abonnement frå første time, fastsett i statsbudsjettet.

Brukarar med inntekt over 5G betalar berre timesats.