Kommunane forhandla om prinsipp for lokalisering og fordeling av kommunale arbeidsplassar. I forslaget til fordeling vart landbruksforvaltninga lagt til Vik, tekniske tenester til Årdal, oppvekst og kultur til Balestrand, administrative fellesfunksjonar til Leikanger, helse til Lærdal og kommunesenter og utviklingsavdeling til Sogndal.

Etter brotet mellom dei seks kommunane, held forhandlingane fram mellom fire av kommunane - Balestrand, Leikanger, Sogndal og Vik.

Program
Utkast til intensjonsavtale
Innspel frå Lærdal og Årdal
Notat frå rådmennene

Les meir om kommunereforma i Sogn