Møte i Sogn regionråd 25. juni

Rådet vedtok å arbeida vidare med etablering av eit regionalt reisemålsselskap og oppretta eit interimstyre med medlemmar frå kommunane og næringa.

I saka om skule- og barnehagesamarbeid vedtok rådet å vidareføra "Sats på skulen - snu Sogn" til eit varig regionalt samarbeid frå 2013. Utviklingsprogrammet skal leggjast fram for regionrådet i løpet av hausten. 

Konstituert politimeister Ronny Iden orienterte om status og utfordringar i politidistriktet.

Saksdokument

2012-06-12 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut