Møte i Sogn regionråd 25. oktober 2013

Rådet vedtok å setje av midlar til ein analyse av bustadmarknaden, til aktivitetar i det regionale ungdomsnettverket og til å delfinansiera stillinga som utviklingsrettleiar for ungdomsskulane i Sogn.

Programleiar Claus Røynesdal orienterte rådet om status og vidare arbeid i utviklingsprogrammet "System for styrka læring".

Høyanger kommune vurderer deltaking i Sogn regionråd og var invitert til å gjera greie for deira interesse for eit mogleg samarbeid.

Møteinnkalling
Møteprotokoll

Vedlegg:
Aktivitetsplan for ungdomsnettverket
Avtale mellom Sogn regionråd og Sogndal kommune

Presentasjonar:
Status "System for styrka læring"
Møte med Høyanger - satsingar og prioriteringar i Sogn regionråd

2013-10-30 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut