Ragnhild Fjærestad, dagleg leiar i Sogneprodukt, innleia om arbeidsinkludering i Sogn og dagleg leiar Leiv Vambheim orienterte om IS Fjordvegen Rute 13. Næringsnettverket i Sogn orienterte om aktuelle saker dei arbeider med.

Møteprotokoll

Møteinnkalling
Sak 2/15 Kommunereforma

Presentasjonar:
Arbeidsinkludering i Sogn
IS Fjordvegen Rute 13

Vedlegg:
Rapport "PPT i Sogn - underlag til organisasjonsvurdering", Deloitte AS, 4.2.2015
Mandat for felles utgreiing om kommunereforma
Høyringsbrev - overføring av skatteoppkrevjing av 1.12.2014
KS sin høyringsuttale
Ope brev til eigarane av Sogneprodukt AS