Regionrådet deltok på entreprenørskapsmessa som samla 600 ungdomsskuleelevar i Belehalli. Det var partnarskapsmøte for fleire læreplassar i Sogn der partane der orienterte om arbeidet og diskuterte prioriteringane framover. Skatt Vest informerte om ny organisering og deira erfaringar med arbeidsgjevarkontrollen.

Sakspapir og presentasjonar finn du under.

Møteinnkalling
Møteprotokoll

Presentasjonar:
Fleire læreplassar i Sogn: Sogn regionråd ved leiar Jan Geir Solheim og fylkeskommunen ved fylkesdirektør Bekka Skaasheim
Arbeidsgjevarkontrollen i Sogn ved Torill Hauken-Johnstad

Vedlegg:
sak 5: Høyringsbrev frå fylkeskommunen, høyringsbrev frå Samferdselsdepartementet og rapport frå Møreforsking om regionale flyruter
sak 6: Rapport frå ekspertutvalet nye oppgåver til fylkeskommunane
sak 7: Årsmelding og rekneskap 2017
sak 8: Rapport offentlege arbeidsplassar og partnarskapsavtale for fleire læreplassar

Program for entreprenørskapsmessa 2018