Møte i Sogn regionråd 7. desember

Rådet ønskjer ei fagleg utgreiing om organiseringa av vidaregåande opplæring med regionalt perspektiv.

Blant dei andre sakene var rapporten som viser alternative løysingar for flyplassveg og regionalplan for dei neste fire åra.

Prosjektleiar Claus Røynesdal presenterte drivarar og dilemmaer for spesialundervisning, innsatsområde og pågåande arbeid i programmet "System for styrka læring". 

Rektor Åse Løkeland orienterte om trendar og drivkrefter som påverkar utviklinga i fylket og landet elles og forskings- og utdanningstilbodet på høgskulen.

Møtedokument

2012-12-13 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut