Regionalplanen har fokus på det regionale perspektivet og felles satsingar, og inneheld dei viktigaste områda som kommunane vil samarbeida om og løysa i lag i perioden. Dei fire satsingsområda i planen er:

  • Næringsutvikling
  • Attraktiv buregion
  • Kompetanse
  • Samferdsle

Regionalplanen inneheld mål og strategiar for regionrådet sitt arbeid, og gjeld fram til 2020. Handlingsplanen inneheld tiltak og konkrete prosjekt og blir rullert ein gong i året.

Regionalplan for 2017-2020

Handlingsplan for 2018

Regional analyse for Sogn, Telemarksforsking