Eigne selskap
SF Revisjon
SIMAS
SognLab

Vertskommunesamarbeid
Arbeidsgjevarkontroll
Miljøretta helsevern

Andre samarbeid
GIS-samarbeid
Barnehage- og skuleutvikling "System for styrka læring"

Sogn regionråd er representert i eksterne råd og nettverk
Breibandforum
IT-forum Velferdsteknologi
IT-forum Oppvekst og utdanning
Fagrådet
Koordineringsrådet
 
Avtaler med eksterne
De Heibergske Samlinger - Sogn folkemuseum
Sekretariat for kontrollutvala 
Sogn og Fjordane Felles Innkjøp (SFFI)
Forsikring

Samarbeidsavtale
Sogn regionråd har samarbeidsavtale med fylkeskommunen om drift av kommunikasjonsløysing