Gjennom prosjektet Sogn for alle tilbyr vi for andre gong mentoropplæring til bedrifter i Sogn for å vidareutvikle inkluderingskompetanse. 

I programmet vil vi sjå på det fleirkulturelle arbeidslivet og korleis handtere og forstå kulturforskjellar. Tema som kommunikasjon og tilbakemelding, handtering av konflikt og kunnskap om psykisk helse og arbeid, vil stå sentralt. Deltakarane vil vere med å gje innhald til programmet som krev aktiv deltaking og deling.

Ein mentor er ein læremeister, det er den gode kollegaen som får og tek ansvar når det kjem nye på arbeidsplassen. Dei fleste arbeidsplassane har tilsette som lett tek denne rolla. Mentorprogrammet er eit fint tilbod til dei. Det er ein føremon om deltakarane har noko erfaring med å ta i mot og ha oppfølging/opplæring av nytilsette.

Utviklar bedrifta gode mentorar vil det gje ein god start på eit arbeidsforhold. Ved å delta i programmet bidreg bedrifta til eit meir inkluderande og mangfaldig arbeidsliv.

Programmet som består av fem samlingar, startar opp 9. februar og varer til juni 2022. 

Vestland fylkeskommune og Sogn regionråd finansierer programmet.

Les meir om programmet