Hovudmålet for det regionale programmet er livsmeistring gjennom styrka tilpassa og inkluderande opplæring for alle. 

Vi har fire programområde:
- Fysisk og psykisk helse
- Tidleg innsats og språkutvikling
- Kreativitet, skaparglede og entreprenørskap
- Medverknad og vurdering for læring og gjennomføring 

Det er utarbeidd ein overordna programplan er politisk handsama i medlemskommunane. Handlingsplanen vert rullert årleg og blir godkjent i regionrådet. Utviklingsarbeidet inneber breitt samarbeid mellom kommunane og med eksterne aktørar mellom anna med undervisnings- og forskingsmiljø.

Nokre aktuelle dokument i utviklingsprogrammet finn du under.

Programplan 2022 - 2030
Handlngsplan for 2023-vår 2024
Regional plan for arbeidet for god psykisk helse hjå barn og unge
Plan for arbeidet med inkluderande barnehage – og skulemiljø i Sogn
Presentasjon:Lærande nettverk
Organisering av "System for styrka læring"
Programstyret
Evaluering av System for styrka læring, NTNU, 2018

Under finn du aktuelle lenker om fagnettverka for barnehagane og skulane: 

Sjå felles fagnettverksside
Påmelding til nettverk og kurs 
Prosedyre for fagnettverka barnehage
Fagnettverk for barnehagane i Sogn - fordeling av tilskot