Regionalplanen med felles mål, strategiar og tiltak er eit verktøy i Sogn regionråd sitt arbeid med å utvikla regionen.

Meir enn 70 deltakarar møttest 30. september for å diskutere kva som bør vere satsingane dei neste fire åra. Kva skal til for å få sterkare vekst og utvikling i Sogn? Kva skal vera dei prioriterte satsingane i perioden 2017-2020? Kva kan kommunane samarbeida om og løysa i lag? Innspela frå arbeidsmøte vil gje innhald til regionalplanen.

Presentasjonane frå møtet finn du under.

Presentasjonar:
Regional analyse for Sogn ved Knut Vareide, Telemarksforsking
Bustadstrategi for Sogn ved Arne Kringlen, Norconsult
Ambisjon om arbeidsplassvekst og strategiar for næringsutvikling ved Jan Heggheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Suksessfaktorane for å lukkast i Sogn ved Grethe Hjetland, Highsoft og Tom Dyrdal, Avery Dennison NTP
Korleis lukkast med å utvikla statlege arbeidsplassar i Sogn ved Torgeir Strypet, Difi
Innleiing til gruppearbeid og diskusjon ved Harald Husabø, BDO

Program
Regional analyse for Sogn (førebels rapport), Telemarksforsking
Notat om statlege og fylkeskommunale arbeidsplassar
Evaluering av regionalplan 2013-2016

Sogn avis publiserte i løpet av september fire kronikkar som frå ulike vinklar utfordrar på kva regionrådet bør prioritere.

Kronikkar: 10 år med skule og barnehage, Bjørn Tønnesen 
Reiseliv heile året, Ståle Brandshaug
Grøn vekst og moglegheiter, Jøril Hovland
Riv murane, Arvid Andenæs