Sogn regionråd peikar på at eit heilårssamband Stavanger - Trondheim om Sogn vil gje eit verdifullt samband i Sør-Noreg, og at vi vil arbeida for at det vert sett i gang ei konseptvalutgreiing. Sogn regionråd ber om at strekninga vert omtalt i Transportplan for Vestlandet - Handlingsprogram 2012-2015. Les fråsegna til Vestlandsrådet.

Les fleire fråsegner frå Sogn regionråd