Kommunane i Sogn regionråd gir etter avtale eit årleg driftstilskot til De Heibergske Samlinger - Sogn folkemuseum. Avtalen er samordna gjennom Sogn regionråd, men kvar kommune har sjølv ansvaret for den årlege løyvinga.