Samferdsledepartementet har starta opp arbeidet med å gjennomføra anbod på regionale flyruter.
I samband med departementet sin høyringsrunde for utforming av anbodsvilkåra for flyrutene, har Sogn regionråd gitt innspel til fylkeskommunen. 
 
Innspel frå Sogn regionråd

Hovudutval for samferdsle handsama saka i møtet 26. oktober, sjå nyhenda på www.sfj.no