Det er storkommunealternativet som omfattar dei ni kommunane i Sogn regionråd som er utgreidd.

Førebels rapport som kjem 1. oktober vil utgreia fleire kommunealternativ. Rapportutkastet 10. desember vil innehalde samla vurdering av føremoner og ulemper med ulike alternativ, og ei tilråding i høve til kva alternativ som kjem best ut. Endeleg rapport vil vera ferdig 1.1.2016.

Kommunestruktur - faktautgreiing, Telemarksforsking, 1.6.2015

Meir informasjon om utgreiingsarbeidet