Det er viktig at verksemdene i regionen har tilgang på nødvendig fagkompetanse innan vidaregåande opplæring og høgskuleutdanning. Vi har inngått ein partnarskapsavtale for å auke tal læreplassar i Sogn og avtalen inneheld fleire konkrete tiltak for å nå felles mål. Gjennom denne avtalen samordnar partane innsatsen slik at vi lukkast med å få fleire læreplassar i regionen og rekrutterer fagarbeidarkompetanse til arbeids- og næringsliv. 

Kommunane i Sogn deltek i det regionale utviklingsprogrammet for barnehage- og skuleutvikling System for styrka læring. Målet med utviklingsprogrammet er livsmeistring gjennom styrka tilpassa og inkluderande opplæring for alle. Programmet gjeld fram til 2030 og er overført frå Sognarådet til Sogn kommunalt oppgåvefellesskap. Les meir om programmet.