Det var i regionrådsmøte 13. februar at regionrådet vedtok å søkje om å delta i legevaktpiloten.

Målet for prosjektet er «å sikre en bærekraftig og forsvarlig lokal akuttmedisinsk tjeneste i områder som har utfordringar med tjenesten i dag». Bakgrunnen er dei store utfordringane knytta til rekruttering og stor vaktbelastning, nye kompetansekrav i akuttmedisinforskrifta, store legevaktdistrikt og uklare ansvarslinjer i legevaktordninga i dag.

Modellen er tenkt i eit større geografisk område med spreidd busetnad. Helsedirektoratet ser det som særleg interessant å prøve ut modellen i område med allereie interkommunalt samarbeid både på legevaktsentral og legevaktdistriktnivå. Det vert lagt opp til å prøve ut tre ulike nivå:
1) Forsterka legevaktsentral med lege som er spesialist.
2) Legar i vakt som har direkte pasientkontakt på ulike stasjonar.
3) Satelitt som består av helsepersonell, helst sjukepleiarar som går døgnvakt i kommunen eller ambulansepersonell som utfører definerte oppgåver i samråd med lege på nivå 1 og 2.

Helsedirektoratet lyser ut prosjektet i mars med søknadfrist i juni. Det er sett av kr 10 mill til piloten. Kommunar i Sogn og Fjordane kan søkje ilag. På møtet om legevaktpiloten som Fylkesmannen arrangerte 2. mars i Førde vart det sett ned ei ad hoc-gruppe som kjem til å arbeide med ein felles søknad.  

Les presentasjonen frå fylkeslegen