Rådet slutta seg til felles uttale til fylkestinget om skredsikringsmidlar.

Prosjektleiar Helge Ulvestad orienterte om status i arbeidet for desentralisert sjukepleiarutdanning. 

Møteprotokoll

Uttale til fylkestinget

Presentasjonar:
Omdanning etter ny kommunelov
Desentralisert sjukepleiarutdanning 

Møteinnkalling

Vedlegg: 
Handlingsplan for Sogn regionråd 2022
Handlingsplan for System for styrka læring 2022
Masterplan for reisemålet Sogn
Budsjett 2022 til 13.12.2021
Notat om omdanning etter ny kommunelov med vedlegg