Jan Øhlckers innleia om regionrådet sine innspel til regional transportplan og prosessen framover. Rådet drøfta strategiar for RTP-arbeidet utover hausten.

Rådet fekk orientering om næringsnettverket sitt arbeid ved leiar i nettverket Terje Laberg, Jan Øhlckers orienterte om prosjektet statlege arbeidsplassar i Årdal og Helse Førde presenterte deira satsingar og utviklingsprosjekt. 

Møteprotokoll

Presentasjonar: 
Statlege arbeidsplassar v/ Jan Øhlckers, Vidsyn 
Næringsnettverket sitt arbeid v/ Terje Laberg, leiar i nettverket
Helse Førde v/ Arve Varden, adm.dir og Vidar Øvrebø, stadleg leiar

Møteinnkalling
Vedlegg: Framlegg til ny programplan System for styrka læring