I saka om skule- og barnehagesamarbeid vedtok rådet å vidareføra "Sats på skulen - snu Sogn" til eit varig regionalt samarbeid frå 2013. Utviklingsprogrammet skal leggjast fram for regionrådet i løpet av hausten. 

Konstituert politimeister Ronny Iden orienterte om status og utfordringar i politidistriktet.

Saksdokument