På Sognatinget samlast alle formannskapa i dei sju kommunane. Kommunal leiing, næringsansvarlege og samarbeidsaktørar deltek på møtet. Hovudtemaet er samarbeid i Sogn. Det blir innleiingar og diskusjonar desse to dagane. 

Stad: Kviknes Hotel

Program

1200

Registrering og lunsj

1300

Velkomen ved rådsleiar Hilmar Høl

1310

Regionalpolitikk og regionråda si rolle etter ny kommune- og fylkeskommuneinndeling. Kva betyr samarbeid for å utvikla regionen?
Jon P. Knudsen, professor ved Universitetet i Agder

1355

Omdanning til interkommunalt politisk råd
Karina Nerland, dagleg leiar Sogn regionråd

1405

Samarbeid om samfunns- og næringsutvikling. Korleis sikre det optimale samarbeidet. Korleis kome dit vi ønskjer?
Bård Sandal, avdelingsdirektør innovasjon og næringsutvikling, Vestland fylkeskommune

1435

Pause

1450

Markering av Sogn regionråd 30 år

Kulturinnslag

Å våge samarbeid med risiko for å feile: Vaffel, kaffi og øl som drivstoff i regional utvikling
Claus Røynesdal

1530 Diskusjon i grupper og plenum 
Harald Husabø, BDO
1600 Regional transportplan 2022-2033 for Vestland – Korleis få ein trygg, berekraftig og nyskapande transportsektor? Fylket sine føringar for samferdslepolitikken – prioriteringar og utviklingstiltak
Jannicke Clarke, leiar for hovudutval for samferdsle og mobilitet, Vestland fylkeskommune
1635 Skredsikring – behov og finansieringstakt
Jenny Følling, leiar Nasjonal rassikringsgruppe
1700 Rådet sine prioriteringar til regional transportplan og nasjonal transportplan
Arnstein Menes, leiar i samferdslegruppa i Sogn regionråd
1715 Diskusjon i plenum
Harald Husabø, BDO
1815 Kulturvandring
2000 Middag

 

Tysdag 5. april 2022

0830

System for styrka læring – samarbeid om barnehage- og skuleutvikling i Sogn
Ingrid Steine Bortne programleiar Sogn regionråd

Sogn for alle – integrering av innvandrarar
Jeanette Walsvik prosjektleiar Sogn regionråd

Desentralisert sjukepleiarutdanning – status og vegen vidare
Svein Arne Skuggen Hoff, rådgjevar Vilja Plan og Prosess AS

Fellesprosjekta i næringsnettverket i Sogn
Terje Laberg, dagleg leiar Årdal utvikling og leiar for næringsnettverket

0930

Pause

0950

Framtida for reiselivet i regionen – eit reiseliv i endring. Masterplan for Sogn: Korleis gå frå ord til handling? Ambisjonsnivå, prioriteringar og ansvarsdeling.
Heidi Hauge, reiselivsdirektør i Visit Sognefjord AS

1025

Sogn mot 2030 – Kva skal til for å løfte ein samla region?
Trine Lerum Hjellhaug, administrerande direktør Lerum AS 

1100

Pause med litt å bite i

1120

Kraftproduksjon og linjekapasitet – Kva er utfordringane? Kva kan gjerast?
Terje Nævdal, direktør Sognekraft

1200

Diskusjon i grupper og plenum
Harald Husabø, BDO

1345

Oppsummering ved rådsleiar

1400

Lunsj og vel heim!