Formannskapa møttest til Sognatinget for å bli betre kjende med kvarandre, det regionale samarbeidet og leggje føringar for strategiane framover. Innleiarar delte kunnskap, inspirerte og utfordra kommunane. Det var gode diskusjonar i grupper og plenum om korleis styrke samarbeidet og løfta Sogn. Drøftingane vil halde fram i kvar kommune før Sognatinget og regionrådet konkluderer og prioriterer.

Presentasjonane og rådsleiar si oppsummering finn du i lenkene under. 

Presentasjonar 

4. april 

Velkomen 
Rådsleiar Hilmar Høl 

Regionalpolitikk og regionråda si rolle etter ny kommune- og fylkeskommuneinndeling. Kva betyr samarbeid for å utvikla regionen?
Jon P. Knudsen, professor ved Universitetet i Agder

Omdanning til interkommunalt politisk råd
Karina Nerland, dagleg leiar Sogn regionråd

Samarbeid om samfunns- og næringsutvikling. Korleis sikre det optimale samarbeidet. Korleis kome dit vi ønskjer? 
Endre Høgalmen, seksjonsjef innovasjon og næringsutvikling, Vestland fylkeskommune

Markering av Sogn regionråd 30 år
Å våge samarbeid med risiko for å feile: Vaffel, kaffi og øl som drivstoff i regional utvikling
Claus Røynesdal

Regional transportplan 2022-2033 for Vestland – Korleis få ein trygg, berekraftig og nyskapande transportsektor? Fylket sine føringar for samferdslepolitikken – prioriteringar og utviklingstiltak
Jannicke Clarke, leiar for hovudutval for samferdsle og mobilitet, Vestland fylkeskommune

Skredsikring – behov og finansieringstakt
Jenny Følling, leiar Nasjonal rassikringsgruppe

Rådet sine prioriteringar til regional transportplan og nasjonal transportplan
Arnstein Menes, leiar i samferdslegruppa i Sogn regionråd


Tysdag 5. april 

System for styrka læring – samarbeid om barnehage- og skuleutvikling i Sogn
Ingrid Steine Bortne programleiar Sogn regionråd

Sogn for alle – integrering av innvandrarar
Jeanette Walsvik prosjektleiar Sogn regionråd

Desentralisert sjukepleiarutdanning – status og vegen vidare
Svein Arne Skuggen Hoff, rådgjevar Vilja Plan og Prosess AS

Framtida for reiselivet i regionen – eit reiseliv i endring. Masterplan for Sogn: Korleis gå frå ord til handling? Ambisjonsnivå, prioriteringar og ansvarsdeling
Heidi Hauge, reiselivsdirektør i Visit Sognefjord AS

Sogn mot 2030 – Kva skal til for å løfte ein samla region?
Trine Lerum Hjellhaug, administrerande direktør Lerum AS 

Kraftproduksjon og linjekapasitet – Kva er utfordringane? Kva kan gjerast?
Terje Nævdal, direktør Sognekraft

Oppsummering ved rådsleiar