Målet med prosjektet om reiselivsorganiseringa er å styrka samkøyringa av reiselivsutviklinga og auka lønsemda i reiselivet i Sogn.

Rapporten vil gje kommunane og næringa eit grunnlag til å avgjera om dei ønskjer eit felles regionalt selskap eller ikkje. I prosessen vidare vil Sogn regionråd gje ei tilråding til kommunane om reiselivsorganiseringa i møtet 20. april. Kommunane handsamar tilrådinga frå Sogn regionråd i løpet av mai og juni. Sogn regionråd gjer vedtak på bakgrunn av kommunane sine vedtak i møtet 22. juni.

Rapporten

Om prosjektet