Bakgrunnen for analysen er at Helse Førde har starta arbeidet med plan for prehospitale tenester og vil sjå på organisering av ambulansetenesta i Sogn og Fjordane.

Den regionale analysen kartlegg ressurssituasjonen og gir ei førebels vurdering av akuttberedskap, legevaktteneste og ambulanseteneste i kommunane. I analysen vert det gitt råd om at kvar kommune bør utarbeide ein samla ROS-analyse for å få med det totale risikobilete.  

Det vert peika på at kommunane gjennom deltaking i Helsedirektoratet sin legevaktpilot for små og mellomstore kommunar kan finna løysingar på utfordringar i tenesta. 

Vurdering av ROS-analyse innan akuttmedisin