Medlemmar i styringsgruppa for Sogn for alle:
Ordførar: Hilmar Høl, Årdal kommune
Rådmann: Øistein Søvik, Vik kommune
Flyktningteneste: Linda Brunborg, leiar flyktningtenesta i Luster og rektor for vaksenopplæringa
Næringsapparat: Torgeir Skålid, dagleg leiar Sogn Næring
Vidaregåande skule: Torill Thorbjørnsen, rektor Høyanger vidaregåande skule
Vestland fylkeskommune: Kathrin Jakobsen, seksjonssjef, avdeling for innovasjon og næringsutvikling
NAV: Sara Johnsborg, leiar NAV region Sogn
Frivillig organisasjon: Bjørg Eikum Tang, Sogndal Røde Kors
Næringsliv: Nils Asbjørn Lie, HR-direktør, Norway's Best
Sogn regionråd: Karina Nerland, dagleg leiar og Jeanette Walsvik, prosjektleiar

Mandat for styringsgruppa

Møtereferat