Med ultralydutstyret på plass kan gravide få ultralydundersøkinga i Lærdal istadenfor å reise til Førde eller Voss. 

Helsegruppa i Sogn regionråd har arbeidd for å få etablert eit tilbod om ultralydundersøkingar ved Lærdal sjukehus. Helse Førde har stilt seg positive til å etablere tenesta, men har prioritert andre pasientgrupper der lange reiser også vert opplevd som belastande. 

Sogn regionråd tilrådde kommunane å finansiera ultralydutstyret. Fleire kommunar i regionen har løyvd midlar til ultralydapparatet. På eit møte før palmehelga informerte Helse Førde at dei finansierer det som står att av kostnaden, omlag kr 100 000.

Ultralydapparatet skal nyttast av ultralydjordmor til rutineundersøking i svangerskapsveke 18, ei undersøking alle gravide får tilbod om. Undersøkinga er viktig for å kartleggje risikofaktorar i svangerskapet og gjer det mogeleg å planlegge vidare oppfølging av svangerskapet.

Helse Førde vil kjøpe ein type utstyr som også kan nyttast til andre grupper enn gravide. Døme på dette er anestesilege og gynekologar i samband med ambulerande poliklinikk innan gynekologi. 

Ultralydutstyret vil kome på plass i løpet av 2019 etter ei anbodsinnhenting. Investeringa kostar kring kr 650 000. Tilbodet vil vera knytta til God start-eininga ved Lærdal sjukehus.