I forprosjektet vart moglegheitene for interkommunal barnevernsteneste kartlagt og ulike samarbeidsmodellar vart utgreidd.

Kommunane Leikanger, Luster og Sogndal etablerte ei interkommunal barnevernsteneste i 2008 med Sogndal kommune som vertskommune. Balestrand kommune slutta seg til ordninga 1.9.2011.

Gjennom samarbeidet ønskjer kommunane å leggje til rette for ei betre, meir effektiv og føremålstenleg barnevernteneste. Samarbeidet gir ei meir robust teneste og eit sterkare fagmiljø.

Dei andre kommunane i Sogn regionråd har høve til å slutta seg til ordninga, evt. kjøpa tenester frå vertskommunen eller oppretta eigen vertskommune. 

Les meir om Sogn barnevern