KVU rv 7/rv 52 Gol-Voss til Statens vegvesen, 14.12.2016

Kapitaliseringsrente - Eigedomsskattegrunnlag for vasskraftverk - opprop til Stortinget, 23.11.2016

Utgreiing om fylkesmannens framtidige struktur - til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 14.10.2016

Politireforma - til Vest politidistrikt, 3.10.2016

Endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov - til Landbruks- og matdepartementet, 26.9.2016

Ny kommunelov NOU 2016:4 - til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 26.9.2016

Retningslinjer for lokalisering av handel og kjøpesenter i fylket - til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 19.9.2016,

Fv 53 Årdal-Tyin - døgnopen heilårsveg til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 29.8.2016

Samanslåing av Sogn tingrett og Fjordane tingrett - til Justis- og beredskapsdepartementet, 23.8.2016

Nasjonal transportplan 2018-2027 til Samferdselsdepartementet, 23.6.2016

Utgreiing av ny kontorstruktur i Skatteetaten, 22.6.2016

Energimeldinga til energi- og miljøkomiteen, 31. mai 2016

Planprogram til regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018-2027, 19.5.2016

Nasjonal transportplan 2018-2029 - innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 13.5.2016

Nytt inntektssystem for kommunane, 1.3.2016

Organisering av domstolane i Sogn og Fjordane, 22.2.2016

Val av hovudsamband mellom Austlandet og Vestlandet - til statsministeren, 8.12.2015

Vurdering av domstolstrukturen for tingrettar og jordskifterettar, 29.10.2015

Konkurranseutsetjing av attføringstenestene - til arbeidsministeren, 16.10.2015

Eigedomsskatt på arbeidsmaskiner i verk og bruk - til Finansdepartementet, 18.9.2015

Nasjonal transportplan 2018-2027 Framtidig lufthamnstruktur - til Avinor, 18.9.2015

Industristrategi - til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 9.9.2015

Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet til Statens vegvesen, 8.5.2015

Fv 53 Årdal-Tyin, innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 8.5.2015

Overføring av skatteoppkrevjing til Skatteetaten, 2.3.2015

Utkast til ny postlov, 26.1.2015

Nasjonal transportplan 2018-2027, lufthamnstruktur - innspel til Avinor,18.12.2014

Akuttutvalets delrapport, 10.12.2014

Struktur i høgare utdanning, 11.11.2014

Ny akuttmedisinforskrift, 30.9.2014

Regionale ruteflygingar, innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 22.9.2014

Rovviltforvaltninga i region 1 og 3, 17.9.2014

"Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov", 2.7.2014

Framtida for Sogn Jord- og Hagebruksskule, 12.5.2014

Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane. 24.4.2014

Sognefjellstunnelane - konseptvalutgreiing og statusendring, 4.3.2014

Brannstudien, 28.2.2014

Dagkirurgisk aktivitet på Nordfjord sjukehus, 20.1.2014

Ferjeruter Hella-Vangsnes-Dragsvik og Mannheller-Fodnes, 30.1.2014

Arbeidsgjevarkontroll i Sogn og Fjordane, 20.11.2013

Lokalisering av statleg valeining til Leikanger, 30.9.2013

Regional transportplan for Sogn og Fjordane, 25.9.2013

Skulebruksplanen for vidaregåande opplæring, 26.4.2013

Regional plan for verdiskaping - innspel til planprogram, 4.4.2013

Utdanningstilbod til ungdom i Sogn - innspel til fylkesutvalet, 22.2.2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram, 4.2.2013

Hydro må styrke kompetansemiljøa og auke aluminiumsproduksjonen i Sogn, 1.11.2012

Kommunal planstrategi for Sogndal kommune, 1.6.2012 Vedlegg: Oppsummering etter regionsenterkonferansen

Widerøe sitt ruteprogram - innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 9.5.2012

Partnarskap for karriererettleiing - til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 13.3.2012

Nasjonal transportplan 2014-2023 - innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 30.4.2012

Regional planstrategi - til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 15.11.2011

Ferjesambandet Hella-Vangsnes-Dragsvik - innspel til Statens vegvesen, 28.9.2011

Transportprogram for Vestlandet 2012-2015 - til Vestlandsrådet, 26.9.2011

Flyruter ved Sogndal lufthamn Haukåsen - til Samferdselsdepartementet, 7.3.2011

Anbod regionale flyruter innspel til fylkeskommunen, 13.9.2010

Reiselivsplanen for Sogn og Fjordane, 11.5.2010

Tiltak mot jerv i beiteområde - til Miljøverndepartementet, 16.5.2010

Sogn og Fjordane hagebruksskule som regional utviklingsaktør, 22.2.2010

Akuttberedskapen i Indre Sogn - til Helse Førde, 26.3.2009

Nasjonale turistvegar - til Transport- og kommunikasjonskomiteen, 29.4.2009

Vegsamband Bergen - Trondheim via Sogn - til Transport- og kommunikasjonskomiteen, 29.5.2009

Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2010-2019 - til fylkeskommunen, 7.9.2009

Tilbake