Framlegg til innretning av nullutslepp i verdsarvfjordane frå 2026, 31. august 2023

NOU 2023:10 Leve og oppleve - Reisemål for en bærekraftig fremtid, 16. juni 2023

Innspel frå Kompetanseforum Sogn til dimensjonering av utdanningstilbodet 2024/2025, 24. mai 2023

NOU 2023:4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, 2. mai 2023

Oppgradering av Lærdalstunnelen 27.4.2023

Regional transportplan handlingsprogrammet investeringar, 27.4.2023

Nasjonal transportplan - innspel til fylkeskommunen og Samferdselsdepartementet 27.4.2023

NOU 2023:3 Mer av alt - raskere. Energikommisjonen sin rapport, 25.4.2023

Nullutslepp for fartøy i verdsarvfjordane, 25.4.2023

Regional plan for fornybar energi, 16.2.2023

Vestland fylkeskommune sitt arbeid med framtiditg arkivorganisering, 15.2.2023

Ukrainas situasjon sett frå Sogn, 13.2.2023

Oppgradering av Lærdalstunnelen, 12.12.2022

Ny skredfaktormodell - innspel frå Sogn regionråd, 4.11.2022

Uttale til statsbudsjettet om endring i rammene til husbanken, 1.11.2022 

Inntektssystemutvalet sitt framlegg til fordeling av kraftinntekter, 29.9.2022

Berekraftig verdiskaping - innspel til årsplan 2022 frå Samarbeidsarena Sogn til Kompetanseforum Vestland, 1.6.2022

Uttale til Opptaksutvalet, 31. mai 2022

Kompetanseforum Vestland - innspel til dimensjonering av utdanningstilbodet, 13. mai 2022

Planprogram regional plan for fornybar energi 2022-2035 - til Vestland fylkeskommune, 28.4.2022

Regional transportplan for Vestland 2022-2033 - fråsegn til investeringsprogrammet, 29. mars 2022

Grenseregulering av namsmannsdistrikt i Vest politidistrikt - sentralisering av namsmynde - til Vest politidistrikt, 18.2.2022

Utbetring av tunnelar - manglande strossing - uttale til Vestland fylkeskommune, 7.2.2022 

Årleg ruteendringsprosess 2022 - innspel til Vestland fylkeskommune v/ Skyss, 31.1.2022

Uttale om straumprisane til Olje- og energidepartementet, 28.1.2022

Skredsikringsmidlar - innspel til Vestland fylkeskommune, 13.12.2021

Kompetanseforum Vestland - innspel til handlingsprogrammet 2022 Berekraftig verdiskaping, 1. oktober 2021 

Innspel til regional transport for Vestland 2022-2033, 10.9.2021

Førstelinje utlendingsforvaltning - til Vest politidistrikt, 29.6.2021

Statlege arbeidsplassar - uttale som oppfølging i møtet 18. juni 2021

Regjeringa si endring av vaksinestrategi - til Statsforvaltaren i Vestland, 28. mai 2021

Innspel til dimensjonering av utdanningstilbodet 2022-2023 frå Hardanger-Voss og Sogn, 7. mai 2021

Nasjonal transportplan 2022-2033 - innspel til Stortinget og transport- og kommunikasjonskomiteen, 26.4.2021

Regional transportplan 2022-2033 - innspel til handlingsplanen, 26. april 2021

Opplæringstilbodet for skuleåret 2021/22, 14. april 2021

Berekraftig utvikling - Regional plan for innovasjon og næringsutvikling, 26. mars 2021

Regional transportplan for Vestland - innspel 26. februar 2021

Statnett si konseptvalutgreiing for behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring for Bergen og omland, 31. januar 2021

Regionalplan for tverrfagleg spesialisert behandling 2021-2025, 26. januar 2021 

Forslag til lovheimel som opnar for å oppheva kommunale bustadstiftingar, 2. oktober 2020

Tiltak for næringslivet under koronakrisa, 21. august 2020

Regional plan for næringsutvikling og innovasjon Vestland, 20. august 2020

Regional transportplan for Vestland 2022-2033, 10. juli 2020

Utviklingsplan for Vestland 2020-2024, 28. juni 2020

Samarbeidsavtale mellom regionråda og Vestland fylkeskommune, 7. mai 2020

Innspel til Nasjonal transportplan 2022-2033 - til Vestland fylkeskommune 3.4.2020

Framtida til Tronvik psykiatriske behandlingsheim - til Helse Vest og Helse Førde, 3.3.2020

NOU 2019:16 Skattlegging av vasskraftverk - til Finansdepartementet, 20.12.2019

Fråsegn til ny prehospital plan - til Helse Førde, 25.11.2019

Sogn regionråd protesterer på forslag om å overføra skatteoppkrevjinga til staten - til finanskomiteen, 19.11.2019

Lokalisering av nasjonale oppgåver innan divisjon veg, geofag og naturfare - til Vegdirektoratet, 22. august 2019

Ny organisasjonsstruktur Statens vegvesen - til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 28. mai 2019

Båtrutetilbodet etter 2022 - innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune 27. mai 2019

Regionaliseringsprosessen i NAV, brev til NAV Vestland, 30.4.2019

Opplæringstilbodet 2019-2020 innspel til fylkeskommunen, 26.3.2019

Norges Høgfjellskule er velkomen til Sogn - til Nortind, 5.3.2019

Overgang til NAV Vestland - til Arbeids- og sosialdepartementet, 21.11.2018

Opplæringstilbodet 2019-2020 - innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 19.11.2018

Prosjekt prehospitale tenester fase 1 - til Helse Førde, 30.5.2018

Nye oppgåver til fylkeskommunane - til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 8.5.2018

Regionale ruteflygingar i Sør-Norge frå 1.4.2020 - til Sogn og Fjordane fylkeskommune og Samferdselsdepartementet, 4.5.2018

Forslag om fjerning av regionråd som namn på politisk samarbeidsmodell i ny kommunelov - fellesuttale, 10.4.2018 

Omfanget av leveringspliktige posttenester - til Samferdselsdepartementet, 21.3.2018

MR ved Lærdal sjukehus - brev til Helse Førde, 24.11.2017

Endra vilkår for bortebuarstipend slår hardt ut i Sogn - til finanskomiteen, 16.11.2017

Nei til endringar av kommunal skattlegging - til finanskomiteen, 10.11.2017

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 29.9.2017

Eigedomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg - til Finansdepartementet, 21.7.2017

Konseptutgreiing Sivilforsvaret til Justis- og beredskapsdepartementet, 8.6.2017

Nasjonal transportplan 2018-2029 - Vikafjellsvegen riksveg Vik-Voss - til Transport- og kommunikasjonskomiteen, 15.5.2017

"En mer effektiv og framtidsrettet hjelpemiddelformidling" til Arbeids- og sosialdepartementet, 9.5.2017

Endringar i rutetilbodet for ekspressbåtane Sogn-Bergen - til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 28.4.2017

Jordbruksmeldinga, Meld. St. 11 (2016-2017) Utvikling og endring – til Mat- og landbruksdepartementet, 22.3.2017

Innsyns- og klagerett over eigedomsskatt på kraftanlegg - til Finansdepartementet, 8.3.2017

Forslag til endringar i vassressurslova og jordlova - til Olje- og energidepartementet, 10.2.2017

Ferjeruter Vangsnes-Hella-Dragsvik og Mannheller-Fodnes, 31.1.2017

 

 

 


Tidlegare fråsegner