Kompetanseforum Vestland - innspel til handlingsprogrammet 2022 Berekraftig verdiskaping, 1. oktober 2021 

Innspel til regional transport for Vestland 2022-2033, 10.9.2021

Førstelinje utlendingsforvaltning - til Vest politidistrikt, 29.6.2021

Regjeringa si endring av vaksinestrategi - til Statsforvaltaren i Vestland, 28. mai 2021

Innspel til dimensjonering av utdanningstilbodet 2022-2023 frå Hardanger-Voss og Sogn, 7. mai 2021

Nasjonal transportplan 2022-2033 - innspel til Stortinget og transport- og kommunikasjonskomiteen, 26.4.2021

Regional transportplan 2022-2033 - innspel til handlingsplanen, 26. april 2021

Opplæringstilbodet for skuleåret 2021/22, 14. april 2021

Berekraftig utvikling - Regional plan for innovasjon og næringsutvikling, 26. mars 2021

Regional transportplan for Vestland - innspel 26. februar 2021

Statnett si konseptvalutgreiing for behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring for Bergen og omland, 31. januar 2021

Regionalplan for tverrfagleg spesialisert behandling 2021-2025, 26. januar 2021 

Forslag til lovheimel som opnar for å oppheva kommunale bustadstiftingar, 2. oktober 2020

Tiltak for næringslivet under koronakrisa, 21. august 2020

Regional plan for næringsutvikling og innovasjon Vestland, 20. august 2020

Regional transportplan for Vestland 2022-2033, 10. juli 2020

Utviklingsplan for Vestland 2020-2024, 28. juni 2020

Samarbeidsavtale mellom regionråda og Vestland fylkeskommune, 7. mai 2020

Innspel til Nasjonal transportplan 2022-2033 - til Vestland fylkeskommune 3.4.2020

Framtida til Tronvik psykiatriske behandlingsheim - til Helse Vest og Helse Førde, 3.3.2020

NOU 2019:16 Skattlegging av vasskraftverk - til Finansdepartementet, 20.12.2019

Fråsegn til ny prehospital plan - til Helse Førde, 25.11.2019

Sogn regionråd protesterer på forslag om å overføra skatteoppkrevjinga til staten - til finanskomiteen, 19.11.2019

Lokalisering av nasjonale oppgåver innan divisjon veg, geofag og naturfare - til Vegdirektoratet, 22. august 2019

Ny organisasjonsstruktur Statens vegvesen - til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 28. mai 2019

Båtrutetilbodet etter 2022 - innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune 27. mai 2019

Regionaliseringsprosessen i NAV, brev til NAV Vestland, 30.4.2019

Opplæringstilbodet 2019-2020 innspel til fylkeskommunen, 26.3.2019

Norges Høgfjellskule er velkomen til Sogn - til Nortind, 5.3.2019

Overgang til NAV Vestland - til Arbeids- og sosialdepartementet, 21.11.2018

Opplæringstilbodet 2019-2020 - innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 19.11.2018

Prosjekt prehospitale tenester fase 1 - til Helse Førde, 30.5.2018

Nye oppgåver til fylkeskommunane - til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 8.5.2018

Regionale ruteflygingar i Sør-Norge frå 1.4.2020 - til Sogn og Fjordane fylkeskommune og Samferdselsdepartementet, 4.5.2018

Omfanget av leveringspliktige posttenester - til Samferdselsdepartementet, 21.3.2018

MR ved Lærdal sjukehus - brev til Helse Førde, 24.11.2017

Endra vilkår for bortebuarstipend slår hardt ut i Sogn - til finanskomiteen, 16.11.2017

Nei til endringar av kommunal skattlegging - til finanskomiteen, 10.11.2017

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 29.9.2017

Eigedomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg - til Finansdepartementet, 21.7.2017

Konseptutgreiing Sivilforsvaret til Justis- og beredskapsdepartementet, 8.6.2017

Nasjonal transportplan 2018-2029 - Vikafjellsvegen riksveg Vik-Voss - til Transport- og kommunikasjonskomiteen, 15.5.2017

"En mer effektiv og framtidsrettet hjelpemiddelformidling" til Arbeids- og sosialdepartementet, 9.5.2017

Endringar i rutetilbodet for ekspressbåtane Sogn-Bergen - til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 28.4.2017

Jordbruksmeldinga, Meld. St. 11 (2016-2017) Utvikling og endring – til Mat- og landbruksdepartementet, 22.3.2017

Innsyns- og klagerett over eigedomsskatt på kraftanlegg - til Finansdepartementet, 8.3.2017

Forslag til endringar i vassressurslova og jordlova - til Olje- og energidepartementet, 10.2.2017

Ferjeruter Vangsnes-Hella-Dragsvik og Mannheller-Fodnes, 31.1.2017

KVU rv 7/rv 52 Gol-Voss til Statens vegvesen, 14.12.2016

Kapitaliseringsrente - Eigedomsskattegrunnlag for vasskraftverk - opprop til Stortinget, 23.11.2016

Utgreiing om fylkesmannens framtidige struktur - til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 14.10.2016

Politireforma - til Vest politidistrikt, 3.10.2016

Endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov - til Landbruks- og matdepartementet, 26.9.2016

Ny kommunelov NOU 2016:4 - til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 26.9.2016

Retningslinjer for lokalisering av handel og kjøpesenter i fylket - til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 19.9.2016,

Fv 53 Årdal-Tyin - døgnopen heilårsveg til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 29.8.2016

Samanslåing av Sogn tingrett og Fjordane tingrett - til Justis- og beredskapsdepartementet, 23.8.2016

Nasjonal transportplan 2018-2027 til Samferdselsdepartementet, 23.6.2016

Utgreiing av ny kontorstruktur i Skatteetaten, 22.6.2016

Energimeldinga til energi- og miljøkomiteen, 31. mai 2016

Planprogram til regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018-2027, 19.5.2016

Nasjonal transportplan 2018-2029 - innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 13.5.2016

Nytt inntektssystem for kommunane, 1.3.2016

Organisering av domstolane i Sogn og Fjordane, 22.2.2016

Val av hovudsamband mellom Austlandet og Vestlandet - til statsministeren, 8.12.2015

Vurdering av domstolstrukturen for tingrettar og jordskifterettar, 29.10.2015

Konkurranseutsetjing av attføringstenestene - til arbeidsministeren, 16.10.2015

Eigedomsskatt på arbeidsmaskiner i verk og bruk - til Finansdepartementet, 18.9.2015

Nasjonal transportplan 2018-2027 Framtidig lufthamnstruktur - til Avinor, 18.9.2015

Industristrategi - til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 9.9.2015

Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet til Statens vegvesen, 8.5.2015

Fv 53 Årdal-Tyin, innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 8.5.2015

Overføring av skatteoppkrevjing til Skatteetaten, 2.3.2015

Utkast til ny postlov, 26.1.2015

Nasjonal transportplan 2018-2027, lufthamnstruktur - innspel til Avinor,18.12.2014

Akuttutvalets delrapport, 10.12.2014

Struktur i høgare utdanning, 11.11.2014

Ny akuttmedisinforskrift, 30.9.2014

Regionale ruteflygingar, innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 22.9.2014

Rovviltforvaltninga i region 1 og 3, 17.9.2014

"Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov", 2.7.2014

Framtida for Sogn Jord- og Hagebruksskule, 12.5.2014

Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane. 24.4.2014

Sognefjellstunnelane - konseptvalutgreiing og statusendring, 4.3.2014

Brannstudien, 28.2.2014

Dagkirurgisk aktivitet på Nordfjord sjukehus, 20.1.2014

Ferjeruter Hella-Vangsnes-Dragsvik og Mannheller-Fodnes, 30.1.2014

 

Fleire fråsegner