Statped Vest er eit statleg spesialpedagogisk kompetansesenter i Vest-Noreg som skal gi støtte til opplæringsansvarlege i kommunar og fylkeskommunar. Kompetansesenteret yter tenester på både system- og individnivå, primært gjennom regionavtalte samarbeid med opplæringsansvarlege instansar.

Statped Vest inviterte kommunane i Sogn til eit mogleg samarbeid hausten 2010. Skuleregion Sogn og Statped Vest ønskjer å meisle ut ein langsiktig utviklingsprosess for å styrka opplæringskvalitet for alle og der igjennom redusere bruk av spesialundervisning. Gjennom prosjektet "Sats på skulen - snu Sogn" bidreg Sogn regionråd også i denne felles utviklingsprosessen.

Les om oppstarten av den regionale utviklingsprosessen