Arbeidsgjevarkontroll i Sogn og Fjordane, 20.11.2013

Lokalisering av statleg valeining til Leikanger, 30.9.2013

Regional transportplan for Sogn og Fjordane, 25.9.2013

Skulebruksplanen for vidaregåande opplæring, 26.4.2013

Regional plan for verdiskaping - innspel til planprogram, 4.4.2013

Utdanningstilbod til ungdom i Sogn - innspel til fylkesutvalet, 22.2.2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram, 4.2.2013

Hydro må styrke kompetansemiljøa og auke aluminiumsproduksjonen i Sogn, 1.11.2012

Kommunal planstrategi for Sogndal kommune, 1.6.2012 Vedlegg: Oppsummering etter regionsenterkonferansen

Widerøe sitt ruteprogram - innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 9.5.2012

Partnarskap for karriererettleiing - til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 13.3.2012

Nasjonal transportplan 2014-2023 - innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 30.4.2012

Regional planstrategi - til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 15.11.2011

Ferjesambandet Hella-Vangsnes-Dragsvik - innspel til Statens vegvesen, 28.9.2011

Transportprogram for Vestlandet 2012-2015 - til Vestlandsrådet, 26.9.2011

Flyruter ved Sogndal lufthamn Haukåsen - til Samferdselsdepartementet, 7.3.2011

Anbod regionale flyruter innspel til fylkeskommunen, 13.9.2010

Reiselivsplanen for Sogn og Fjordane, 11.5.2010

Tiltak mot jerv i beiteområde - til Miljøverndepartementet, 16.5.2010

Sogn og Fjordane hagebruksskule som regional utviklingsaktør, 22.2.2010

Akuttberedskapen i Indre Sogn - til Helse Førde, 26.3.2009

Nasjonale turistvegar - til Transport- og kommunikasjonskomiteen, 29.4.2009

Vegsamband Bergen - Trondheim via Sogn - til Transport- og kommunikasjonskomiteen, 29.5.2009

Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2010-2019 - til fylkeskommunen, 7.9.2009

Tilbake